MAŁO ZNANE DZIAŁANIE WITAMINY D

Klasyczne i nieklasyczne działanie witaminy D

Terminem witamina D określamy dwa związki: witaminę D2 (ergokalcyferol) występującą w organizmach roślinnych i grzybach oraz witaminę D3 (cholekalcyferol), spotykaną w organizmach zwierzęcych, powstającą w wyniku syntezy skórnej pod wpływem promieniowania słonecznego UV-B (fragment widma światła ultrafioletowego w zakresie długości fali 290–315 nm) z 7-dehydrocholesterolu. Dawkę (ilość) witaminy D określamy w jednostkach międzynarodowych IU (1 g = 40 IU) (Holick i in. 2008). Aktywność biologiczna witaminy D2 i witaminy D3 jest równoważna. W Polsce synteza skórna jest efektywna od 3 godzin na dobę w marcu i wrześniu do 9 godzin na dobę w czerwcu i lipcu. Około półgodzinna ekspozycja na słońce w okresie okołopołudniowym w lipcu zasila organizm w dawkę witaminy D porównywalną z przyjęciem doustnym od 10 do 20 tys. jednostek międzynarodowych tej substancji (Płudowski i in. 2009). Witamina D3 występuje w niewielu pokarmach – tłustych rybach (makrela, łosoś, sardynki), tranie, jajach kurzych, wątrobie. Dostępny w aptekach tran zawiera najczęściej około 1000 IU na 5 ml. Endogenna synteza witaminy D3 wykazuje sezonowość zależną od pory roku czy dnia, szerokości geograficznej, pigmentacji skóry czy wieku. Ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe może okazać się niewystarczająca do utrzymania odpowiedniego wytwarzania witaminy D3 w skórze, dlatego też ważną rolę, z klinicznego punktu widzenia, spełniają źródła pokarmowe. Cholekalcyferol w organizmie człowieka ulega dwukrotnej hydroksylacji enzymatycznej do witaminy D3 – kalcytriolu, formy aktywnej biologicznie. Pierwszy etap zachodzi w wątrobie. Aktywność 25-hydroksylazy stwierdzono zarówno w mitochondriach, jak i mikrosomach wątroby. Następny etap hydroksylacji zachodzi głównie w kanalikach nerkowych. Poziom 25(OH)D3 wzrasta proporcjonalnie do ilości przyjmowanej witaminy D z dietą, lekami lub suplementami i dlatego uważany jest za marker pokrycia zapotrzebowania na tę witaminę. W przeciwieństwie do 25(OH)D3, poziom 1,25(OH)2D3 jest ściśle regulowany przez poziom samego metabolitu oraz poziom wapnia i fosforanów w surowicy krwi, przy udziale parahormonu. Większość procesów komórkowych regulowanych przez 1,25(OH)2D3 następuje za pośrednictwem jądrowego receptora VDR (ang. vitamin D nuclear receptor). Stwierdzenie obecności VDR w tkankach, które nie biorą udziału w utrzymaniu homeostazy wapniowo-fosforanowej, świadczy o wielokierunkowym działaniu hormonu witaminowego, jakim jest kalcytriol i przypisuje mu się udział nie tylko w metabolizmie kości, ale również udział w proliferacji i różnicowaniu komórek, wydzielaniu insuliny, działaniu pro- lub antyapoptogennym, czyli chorobach nowotworowych, immunologicznych, neurologicznych, nadciśnieniu tętniczym, cukrzycy (Holick i in. 2008).
Oprócz tkanek i narządów zaangażowanych w utrzymanie homeostazy mineralnej (jelito, kości, nerka, przytarczyce), receptor VDR został zidentyfikowany w wielu innych narządach ciała człowieka, m.in. w sercu, w ścianie naczyń krwionośnych, mięśniach gładkich, poprzecznie prążkowanych, komórkach układu odpornościowego, gruczołach dokrewnych, skórze czy mózgu. Witamina D działa za pośrednictwem specyficznych receptorów, mających charakter typowych czynników transkrypcyjnych. Gen kodujący receptor witaminy D znajduje się u człowieka na chromosomie 12q. Cząsteczka receptora składa się z 427 aminokwasów. Mechanizm receptorowy umożliwia ekspresję funkcji regulacyjnej witaminy D, ukierunkowanej zarówno na działanie w zakresie „klasycznym” (udział w regulacji homeostazy mineralnej organizmu), jak i „nieklasycznym” (poprzez receptory aktywnej formy witaminy D odkryte i nadal odkrywane w tkankach, narządach i komórkach niezwiązanych z gospodarką mineralną).

Rola witaminy D w stymulacji układu odpornościowego

Witamina D reguluje aktywność obu rodzajów odpowiedzi immunologicznej naszego organizmu, wzmacniając odporność wrodzoną, jednocześnie działając supresyjnie na odporność nabytą, zależną od wytwarzania cytokin i immunoglobulin przez zaktywowane limfocyty B (Grant i in. 2005). Kalcytriol działa jako modulator układu immunologicznego, przeciwdziałając nadmiernej ekspresji cytokin prozapalnych. Stymuluje on ekspresję potencjalnie przeciwbakteryjnych peptydów, które występują w neutrofilach, monocytach, komórkach NK (ang. natural killer) i komórkach wyściełających układ oddechowy, przeciwdziałając infekcji. Kalcytriol hamuje proliferację limfocytów Th1, zdolnych do syntezy interferonu gamma (IFN-gamma) i interleukiny 2 (IL-2), która stymuluje powstawanie przeciwciał i cytokin. Biorąc pod uwagę fakt, że limfocyty Th1 preferencyjnie uczestniczą w rozwoju schorzeń o podłożu autoimmunologicznym, takich jak: cukrzyca typu 1, reumatoidalne zapalenia stawów, stwardnienie rozsiane, czy zapalenia autoimmunologiczne jelit, supresja tej odpowiedzi powoduje zmniejszenie częstości występowania chorób z autoagresji (Bikle 2007).

Niedobór witaminy D a choroby układu sercowo-naczyniowego

Działanie aktywnego hormonu 1,25(OH)2D3 na serce i naczynia krwionośne jest wielokierunkowe. Hormon posiada zdolność regulacji układu renina–angiotensyna– aldosteron (RAAS), a więc regulacji ciśnienia tętniczego (Bednarski i in. 2007). Hamuje też proliferację mięśniówki naczyń oraz kardiomiocytów (redukcja przerostu lewej komory serca). Rola witaminy D3 i jej związki z nadciśnieniem tętniczym nie są do końca jasne. O znaczeniu witaminy D3 w aspekcie regulacji ciśnienia tętniczego świadczy fakt, że receptory dla witaminy D3 są zlokalizowane w narządach biorących udział w regulacji ciśnienia tętniczego, tj. w ośrodkowym układzie nerwowym, nerce, nadnerczach, ścianie naczyń czy sercu. Z obserwacji wiadomo, że niższe wartości ciśnienia występują u osób mieszkających w rejonach nasłonecznionych, położonych bliżej równika, w porównaniu z rejonami o mniejszej ekspozycji na promienie słoneczne. Jednocześnie stwierdzono, że ekspozycja na promieniowanie UVB, powodująca zwiększenie stężenia 25(OH)D3, wiązała się z obniżeniem ciśnienia tętniczego u chorych z łagodnym nadciśnieniem tętniczym. Mathieu i in. (2005) wskazują na istnienie znaczącego wpływu witaminy D na rozwój cukrzycy. Sądzi się, że witamina D może mieć wpływ na wewnątrzkomórkowe stężenie wapnia w komórkach trzustki, co jest ważnym bodźcem do wydzielania insuliny. W badaniach wykazano 33% zmniejszenie ryzyka zachorowania na cukrzycę typu 1 u dzieci, które otrzymywały witaminę D. Stwierdzono ponadto, że witamina D zwiększa wydzielanie insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 2 (Lee i in. 2008).

Znaczenie witaminy D w przewlekłej chorobie nerek (PChN)

Wielokierunkowe działanie witaminy D ma istotne znaczenie dla chorych z PChN, a zwłaszcza w schyłkowej niewydolności nerek, jest to bowiem grupa chorych, w której niedobór witaminy D (1,25 D) jest powszechny. Wykazano, że zmiany w nasileniu reakcji immunologicznych, insulinooporność, zaburzenia czynności ściany naczyniowej oraz kardiomiopatia i niewydolność serca są związane z niedoborem witaminy D wśród tej populacji chorych (Wolf i in. 2007).

Proliferacja i różnicowanie tkanek oraz zapobieganie nowotworom

Odkrycie, iż większość tkanek posiada receptory dla witaminy D3, było przełomowe w zrozumieniu roli witaminy D3 w mechanizmie rozwoju nowotworu. Witamina D3 i jej analogi indukują różnicowanie zarówno w komórkach nowotworowych, jak i zdrowych. Ponadto witamina D3 chroni genom przed akumulacją mutacji, które leżą u podstaw transformacji nowotworowej i progresji raka. Obecnie uważa się, iż witamina D3 redukuje ryzyko nawet 17 rodzajów nowotworów. Dotyczy to m.in. raka pęcherza moczowego, piersi, okrężnicy, przełyku, żołądka, jajników, prostaty, odbytu, nerki, macicy oraz chłoniaka. Do chwili obecnej najwięcej danych o związku witaminy D3 z nowotworami uzyskano w nowotworach jelita grubego, piersi, prostaty (Holick 2004).

Witamina D3 w chorobach przewodu pokarmowego

Przewód pokarmowy to przede wszystkim miejsce wchłaniania witaminy D3 przy jej podaży doustnej. Wątroba jest narządem, w którym witamina D3 jest metabolizowana, ale także produkowane są tu białka (DBP – vitamin D binding protein) niezbędne do jej transportu. Szczególny wpływ na obrót witaminy D3 ma krążenie jelitowo-wątrobowe, które ulega zmianie z wiekiem pacjenta, stosowanymi lekami czy ewentualnymi operacjami. Do głównych jednostek chorobowych, w których występują zaburzenia wchłaniania i metabolizmu witaminy D3, zalicza się nieswoiste zapalenie jelit, chorobę trzewną, przewlekłe cholestazy, mukowiscydozę oraz zespół krótkiego jelita (Bikle 2007).

Choroby układu nerwowego związane z niedoborem witaminy D

Receptor dla witaminy D znajduje się w mózgu, jej niedobory mogą się przyczyniać nie tylko do upośledzenia funkcji umysłowych, ale także do rozwoju niektórych chorób psychiatrycznych, takich jak schizofrenia czy depresja (Okurowska-Zawada i in. 2007). Znana jest rola witaminy D w procesach rozwoju układu nerwowego i jej potencjalnego, protekcyjnego działania w rozwoju procesu demielinizacyjnego. Uważa się, że jest ona ważnym elementem w procesie wzrostu neuronów, produkcji neurotropin i syntezie niektórych neuromediatorów. Bierze udział w procesie różnicowania oligodendrocytów i rozwoju aksonów. Wykazywana w wielu badaniach sezonowość zachorowania na stwardnienie rozsiane ze zwiększonym ryzykiem zachorowania dla osób urodzonych na przełomie wiosny i lata, a mniejszym w okresie zimowym, wskazuje na możliwą zależność między ekspozycją na promieniowanie słoneczne, syntezą witaminy D, a ryzykiem zachorowania na tę chorobę (Cantorna 2006). Środowiskowe czynniki ryzyka dla autyzmu są słabo poznane. Różnorodne propozycje obejmują: zaawansowany wiek ojca, narażenie na toksyny we wczesnym okresie życia, powikłania podczas porodu i niski noworodkowy poziom witaminy D. Brak tej witaminy od matki w ciąży prowadzi do zwiększenia proliferacji komórek w rozwijającym się mózgu, dlatego całkowicie prawdopodobne jest, że wobec braku silnego czynnika różnicowania, jakim jest witamina D, może dojść do nadmiernej proliferacji neuronów – jest to hipoteza rozwoju autyzmu (Cannell 2010).

Niedobór witaminy D a łagodne zaburzenia poznawcze

Niedobór witaminy D występuje u pacjentów z chorobą Alzheimera i otępieniami o innej etiologii. Ostatnie badania wykazały, że niskie stężenie witaminy D we krwi jest również związane z występowaniem łagodnych zaburzeń poznawczych (Annweiler i in. 2012). Witamina D3 w połączeniu z kurkuminą, związkiem chemicznym występującym w przyprawie curry, może pobudzać układ immunologiczny do pozbywania się z mózgu nadmiaru amyloidu beta, a przez to zapobiegać rozwojowi choroby Alzheimera. Ekspresja VDR jest dość powszechna w układzie nerwowym i jest on silnym stymulatorem ekspresji NGF (nerve growth factor). Obserwacje na gryzoniach wykazały neuroochronne działanie witaminy D3 poprzez opóźnianie związanych z wiekiem zmian gęstości neuronów w obrębie hipokampa oraz poprzez ochronę komórek nerwowych przed śmiercią w przypadku udaru. Witamina D3 odgrywa ponadto rolę ochronną przed neurotoksycznym efektem reakcji utleniania poprzez zwiększanie ilości wewnątrzkomórkowego glutationu. W niektórych zaburzeniach psychicznych (choroba dwubiegunowa, nerwica, depresja) wykazano związek pomiędzy niskim poziomem witaminy D3, a częstością i ciężkością przebiegu wyżej wymienionych schorzeń.

Witamina D pomoże w bolesnych miesiączkach

Witamina D zdaje się być obiecującą opcją terapeutyczną zespołów bólowych związanych ze stanem zapalnym, do których należą bóle miesiączkowe (Bertone-Johnson i in. 2012). Autorzy pracy uważają, że za pierwotne bóle miesiączkowe odpowiada nadmierna produkcja w macicy związków prozapalnych – prostaglandyn. Przeciwbólowe działanie witaminy D może wynikać z tego, że zmniejsza ona syntezę tych związków.

Zależność między poziomem witaminy D a otyłością

Botella-Carretero i in. (2007) oraz Wortsman i in. (2000) donoszą o odwrotnej zależności między poziomem witaminy D, a otyłością. Zaobserwowano, że niedobór witaminy D występuje częściej u ludzi otyłych. Oprócz negatywnej korelacji między poziomem witaminy D, a wskaźnikiem BMI (ang. Body Mass Index), zarejestrowano również odwrotną zależność między surowiczym stężeniem witaminy D, a występowaniem otyłości typu centralnego (otyłości brzusznej, czyli otyłości jabłkowej). Rozpuszczalna w tłuszczach witamina D magazynowana jest w tkance tłuszczowej. Wysunięto hipotezę, że grubsza niż u osób bez otyłości podskórna tkanka tłuszczowa zatrzymuje witaminę D, utrudniając jej transport do krwioobiegu. Konsekwencją jest zmniejszenie jej stężenia w surowicy krwi, w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała.

Profilaktyka niedoboru witaminy D

Niemowlęta urodzone o czasie:
– niemowlęta karmione piersią wymagają suplementacji witaminą D w dawce 400 IU na dobę,
– niemowlęta karmione mlekiem modyfikowanym powinny otrzymywać 400 IU witaminy D na dobę (łącznie z diety i preparatów farmaceutycznych).
Dzieci od 1 do 18 roku życia:
– podaż witaminy D z żywności i/lub preparatów farmaceutycznych powinna wynosić 400 IU na dobę w okresie od października do marca, a także w miesiącach letnich, jeżeli nie jest zapewniona wystarczająca synteza skórna witaminy D;
– u dzieci z nadwagą/otyłością należy rozważyć zwiększenie dawki witaminy D do 800–1000 IU na dobę.
Niezależnie od sposobu dawkowania i wielkości dawki, zadaniem suplementacji jest osiągnięcie i utrzymanie optymalnego poziomu zaopatrzenia w witaminę D w organizmie. Ustalonym wykładnikiem zaopatrzenia organizmu w witaminę D w surowicy jest stężenie jej pierwszego metabolitu, 25-hydroksywitaminy D w surowicy krwi. Optymalny poziom 25(OH)D3 u dzieci wynosi 20–60 ng/ml (50–150 nmol/l), a u dorosłych – 30–80 ng/ml (75–200 nmol/l) (Charzewska i in. 2010).

Wytyczne suplementacji witaminą D populacji osób dorosłych

Podawanie witaminy D doustnie (minimum 800–1000 j.m. na dobę) jest niezbędne w okresie niedostatecznej syntezy skórnej, tj. w Polsce od października do kwietnia (Marcinowska-Suchowierska i in. 2010). Witaminę D (minimum 800–1000 j.m. na dobę) należy podawać wszystkim osobom unikającym ekspozycji skórnych oraz osobom po 65. r.ż. przez cały rok ze względu na obniżoną syntezę skórną oraz udowodnione działanie przeciwzłamaniowe i przeciwupadkowe.

dr n. med. Bożena Okurowska-Zawada

P i ś m i e n n i c t w o :
     Annweiler C., Fantino B., Schott A. M., Krolak-Salmon P., Allali G., Beauchet O., Vitamin D insufficiency and mild cognitive impairment: cross-sectional association, European Journal of Neurology, 2/2012.
     Bednarski R., Donderski R., Manitius J., Rola witaminy D3 w patogenezie nadciśnienia tętniczego, Polski Merkuriusz Lekarski, 136/2007.
     Bertone-Johnson E. R., Manson J. E., Vitamin D for menstrual and pain-related disorders in women: comment on improvement of primary dysmenorrhea caused by a single oral dose of vitamin D, Archives of Internal Medicine, 172/2012.
     Bikle D. D., Vitamin D insufficiency/deficiency in gastrointestinal disorders, Journal of Bone and Mineral Research, 22/2007.
     Botella-Carretero J. I., Alvarez-Blasco F., Villafruela J. J., Balsa J. A., Vázquez C., Escobar-Morreale H. F., Vitamin D deficiency is associated with the metabolic syndrome in morbid obesity, Clinical Nutrition, 26/2007.
     Cannell J. J., On the aetiology of autism, Acta Paediatrica, 99/2010.
     Cantorna M., Vitamin D and its role in immunology: Multiple sclerosis, and inflammatory bowel disease, Progress in Biophysics and Molecular Biology, 92/2006.
     Charzewska J., Chlebna-Sokłół D., Chybicka A., Aktualne (2009) polskie zalecenia dotyczące profilaktyki niedoboru witaminy D, Medycyna Praktyczna Pediatria, 14/2010.
     Grant W. B., Holick M. F., Benefits and requirements of vitamin D for optimal health: A review, Alternative Medicine Review, 2/2005.
     Holick M. F., Biancuzzo R. M., Chen T. C., Klein E. K., Young A., Bibuld D., Reitz R., Salameh W., Ameri A., Tannenbaum A. D., Vitamin D2 is as effective as vitamin D3 in maintaing concentrations of 25-hydroxyvitamin D, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 93/2008.
     Holick M. F., Vitamin D: importance in the prevention of cancers, type 1 diabetes, heart disease, and osteoporosis, American Journal of Clinical Nutrition, 79/2004.
     Lee J. H., O'Keefe J. H., Bell D., Hensrud D. D., Holick M. F., Vitamin D deficiency. An important common, and easily treatable cardiovascular risk factor?, Journal of the American College of Cardiology, 2/2008.
     Levin A., Li Y. C., Vitamin D and its analogues: do they protect against cardiovascular disease in patients with kidney disease?, Kidney International, 68/2005.
     Marcinowska-Suchowierska M., Walicka M., Tałałaj M., Horst-Sikorska W., Ignaszak-Szczepaniak M., Sewerynek E., Suplementacja witaminy D u ludzi dorosłych – wytyczne, Postępy Nauk Medycznych 2/2010.
     Mathieu C., Gysemans C., Giulietti A., Bouillon R., Vitamin D and diabetes, Diabetologia 48/2005.
     Mizwicki M. T., Menegaz D., Zhang J., Barrientos-Durán A., Tse S., Cashman J. R., Griffin P. R., Fiala M., Genomic and Nongenomic Signaling Induced by 1,25(OH)2-Vitamin D3 Promotes the Recovery of Amyloid- Phagocytosis by Alzheimer's Disease Macrophages, Journal of Alzheimer's Disease, 29/2012.
     Okurowska-Zawada B., Kułak W., Sienkiewicz D., Paszko-Patej G., Rola witaminy D w schorzeniach układu nerwowego pacjentów w wieku rozwojowym, (w:) Otto-Buczkowska E. (red.), Pediatria – co nowego?, Cornetis, Wrocław 2007.
     Pawlak M., Kasprzak J. D., Witamina D a rozwój chorób układu krążenia, Polski Przegląd Kardiologiczny, 13/2011.
     Płudowski P., Karczmarewicz E., Czech-Kowalska J., Kryśkiewicz E., Skorupa E., Dobrzańska A., Gruszfeld D., Łukaszkiewicz J., Lorenc R. S., Nowe spojrzenie na suplementację witaminą D, Standardy Medyczne Pediatria, 6/2009.
     Wolf M., Shah A., Gutierrez O., Ankers E., Monroy M., Tamez H., Steele D., Chang Y., Camargo C. A. Jr, Tonelli M., Thadhani R., Vitamin D levels and early mortality among incident hemodialysis patients, Kidney International, 72/2007.
     Wortsman J., Matsuoka L. Y., Chen T. C., Lu Z., Holick M. F., Decreased bioavailability of vitamin D in obesity, American Journal of Clinical Nutrition, 72/2000.