POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA COOKIESKlauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych obowiązująca na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO).

Administrator danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wydawnictwo APIS z siedzibą we Wrocławiu, reprezentowane przez właściciela Andrzeja Piotra Szyndrowskiego, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP 894-110-21-16, REGON 930751522) – zwane dalej Sprzedawcą.
 2. Dane kontaktowe:
  1. adres pocztowy: ul. Teodora Parnickiego 16 lok. 3, 51-116 Wrocław;
  2. adres poczty elektronicznej: biuro@wydawnictwo-apis.pl;
  3. telefon: (+48) 71 325 92 89.
Cele przetwarzania danych osobowych
 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu wykonania umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Sprzedawcę, w szczególności:
  1. w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane konieczne do zawarcia umowy wskazane są w formularzu kontaktowym) – art. 6 ust. 1c RODO;
  2. w celu zawarcia umowy sprzedaży, na podstawie zamówienia złożonego przez Klienta – art. 6 ust. 1b RODO;
  3. w celach rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń oraz w celach archiwalnych będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów – art. 6 ust. 1f RODO.
 2. Za dobrowolną zgodą Klienta dane mogą być przetwarzane do celów marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą pocztową i elektroniczną – wyłącznie w odniesieniu do towarów lub usług oferowanych przez Sprzedawcę.
Rodzaj i źródła przetwarzanych danych
 1. W trakcie składania zamówienia za pośrednictwem strony internetowej http://wydawnictwo-apis.pl/ lub za pośrednictwem infolinii telefonicznej (+48) 71 325 92 89 Sprzedawca prosi o podanie następujących danych Klienta: imię i nazwisko, adres wysyłkowy z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej oraz w przypadku żądania faktury – dane konieczne do jej wystawienia (pełna nazwa i NIP podmiotu gospodarczego).
Wymóg podania danych
 1. Podanie danych wymienionych w pkt. 5 jest dobrowolne, ale niezbędne do świadczenia usługi lub wykonania umowy sprzedaży. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona, a umowa sprzedaży nie zostanie zawarta.
Okres przechowywania danych osobowych
 1. Dane Klientów będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone lub będzie trwało wykonywanie umowy sprzedaży towaru (proces dostarczenia zakupionego towaru) oraz po zakończeniu świadczenia usług lub dostarczenia towarów, jednak wyłącznie wtedy, gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa (np. przetwarzanie w celach statystycznych, rachunkowo-księgowych lub w celu dochodzenia roszczeń). W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów, jednak nie krócej niż termin upływu roszczeń z tytułu rękojmi rzeczy sprzedanej albo przedawnienia roszczeń stron umowy sprzedaży.
 2. Dane udostępnione przez Klienta w celach marketingowych będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na takie przetwarzanie.
Udostępnianie i odbiorcy danych osobowych
 1. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Nabywców podmiotom trzecim w celu ich przetwarzania i wykorzystywania na potrzeby marketingowe.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, np. organy ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 3. Za poprawne przetworzenie i dostarczenie Sprzedawcy danych Klientów składających zamówienie za pośrednictwem strony internetowej odpowiada firma hostingowa AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (na postawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych z dnia 25.06.2018 r.).
 4. Sprzedawca w celu dostarczenia zamówionego przez Nabywcę towaru powierza dane osobowe Nabywcy następującym firmom pocztowym:
  1. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (na podstawie umowy o korzystaniu z usług pocztowych z dnia 23.03.2006 r. i aneksu nr 5 z dnia 03.07.2013 r.);
  2. Inpost Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (na podstawie umowy o świadczenie usługi „Paczkomaty – InPost” z dnia 01.05.2018 r.).
 5. Dane osobowe Nabywcy przekazywane są firmom pocztowym w postaci elektronicznej i chronione są stosownymi zabezpieczeniami, zagwarantowanymi przez te firmy pocztowe.
Prawa osób, których dotyczą przetwarzane dane
 1. Zgodnie z dyrektywą RODO Klientom przysługują prawa: sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych, dostępu oraz otrzymania ich kopii, prostowania i poprawiania danych, usunięcia lub ograniczenia zakresu przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 2. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient może zwrócić się do Sprzedawcy z prośbą o udzielenie stosownych informacji. Niezależnie od powyższego Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje o plikach cookies
 1. Serwis internetowy Sprzedawcy wykorzystuje technologię cookies w celu:
  1. zapamiętania zawartości koszyka oraz parametrów zamówienia – pliki cookies tego typu są automatycznie kasowane po zakończeniu składania zamówienia lub po zamknięciu przeglądarki internetowej Nabywcy;
  2. zebrania danych statystycznych dotyczących oglądalności strony internetowej Sprzedawcy.
 2. W przypadku, gdy Nabywca nie wyraża zgody na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informacje o blokowaniu plików cookies znajdują się w plikach pomocy przeglądarki internetowej. W przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z serwisu Sprzedawcy, Sprzedawca nie gwarantuje poprawności działania wszystkich jego funkcji.
Zmiany w polityce prywatności
 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będą wymagać tego obowiązujące przepisy, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania serwisu Sprzedawcy lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.
 2. Bieżąca treść polityki prywatności jest dostępna zawsze pod adresem http://wydawnictwo-apis.pl/prywat.
 3. Treść niniejszej Polityki prywatności wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
Informacje o wprowadzonych zmianach i poprawkach
 • 24.04.2014 – brzmienie pierwotne
 • 25.05.2018 – dostosowanie do wymogów RODO
 • 25.06.2018 – poprawione braki dotyczące umowy z firmą hostingową AZ.pl (pkt. 11)
Wydawnictwo APIS ul. Teodora Parnickiego 16/3 51-116 Wrocław tel./fax (+48) 71 325 92 89
Numer konta bankowego: 47 1140 2004 0000 3502 3042 8883 (mBank)