REGULAMIN SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJRegulamin obowiązuje od dn. 10 sierpnia 2019 r.

Informacje i postanowienia ogólne
 1. Sklep internetowy, działający w domenie internetowej http://wydawnictwo-apis.pl/, jest prowadzony przez przedsiębiorstwo o nazwie "Wydawnictwo APIS Andrzej Piotr Szyndrowski" z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 51-116), ul. Teodora Parnickiego 16 lok. 3, reprezentowane przez właściciela Andrzeja Piotra Szyndrowskiego, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – NIP 894-110-21-16, REGON 930751522. Numer telefonu stacjonarnego: (+48) 71 325 92 89, adres poczty elektronicznej: biuro@wydawnictwo-apis.pl. Podane dane określają fizyczne miejsce wykonywania działalności gospodarczej, są danymi kontaktowymi, a także adresem do wykonywania zwrotów i zgłaszania reklamacji.
 2. Regulamin określa warunki nabywania w trybie sprzedaży wysyłkowej towarów oferowanych przez Wydawnictwo APIS (zwane dalej Sprzedawcą) a kupującym (zwanym dalej Nabywcą). Nabywca przed złożeniem zamówienia zachowuje prawo do negocjacji warunków umowy ze Sprzedawcą, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Umowa zakupu-sprzedaży zawierana jest pomiędzy Nabywcą a Wydawnictwem APIS.
 3. Niniejszy regulamin i warunki sprzedaży obowiązują na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży towarów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Regulamin jest oparty i respektuje następujące akty prawne:
  1. kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. z późn. zm. (Dz. U. 2014, poz. 121),
  2. kodeks postępowania cywilnego – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. z późn. zm. (Dz. U. 2014, poz. 101),
  3. ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014, poz. 827),
  4. ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. z późn. zm. (Dz. U. 2013, poz. 1422)
  5. ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 r. z późn. zm. (Dz. U. 2002, poz. 926),
  6. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Sposoby składania zamówień
 1. Nabywca ma prawo złożyć zamówienie na dwa sposoby:
  1. za pośrednictwem strony internetowej http://wydawnictwo-apis.pl/, korzystając z zamieszczonego tam formularza zamówienia – zamówienia można składać 24 godziny na dobę;
  2. telefonicznie za pośrednictwem infolinii o numerze (+48) 71 325 92 89 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00.
 2. W celu dokonania zakupu za pośrednictwem strony internetowej wymagane jest użycie przez Nabywcę systemu teleinformatycznego wyposażonego w system operacyjny Windows (w wersji XP lub nowszej), kartę graficzną o minimalnej rozdzielczości 1024x768 pikseli, standardowe urządzenia peryferyjne (klawiatura, mysz), łącze internetowe minimum 512/128 kbs/s oraz przeglądarkę internetową z obsługą języka programowania java script (np. IE, Google Chrome, Mozilla Firefox). Sprzedawca nie gwarantuje poprawności działania sklepu w przypadku innej konfiguracji sprzętu teleinformatycznego.
 3. Informacje o towarach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Nabywca przesyłając do Sprzedawcy zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży-kupna zamawianych towarów ze Sprzedawcą. Każda płatność realizowana przez Nabywcę, z wyjątkiem płatności przy odbiorze zamówienia, stanowi do momentu wysłania przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, przedpłatę na poczet realizacji zamówienia. W wyniku złożonego przez Nabywcę zamówienia, Sprzedawca przesyła do Nabywcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej.
 4. Do realizacji zamówienia konieczne jest podanie przez Nabywcę następujących danych: imię i nazwisko, adres wysyłkowy z kodem pocztowym, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej. W przypadku żądania faktury konieczne jest ponadto podanie: nazwy odbiorcy faktury, jego adresu pocztowego oraz numeru NIP. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Nabywcy zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem RODO. Nabywca podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedawcy wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji złożonego zamówienia. Nabywca zachowuje prawo poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Zakazane jest dostarczanie przez Nabywcę przy użyciu formularza zamówienia treści o charakterze bezprawnym. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę urzędowego zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywania danych dostarczonych przez Nabywcę, Sprzedawca może uniemożliwić dostęp do tych danych.
 5. W celu złożenia zamówienia Nabywca zobowiązany jest dokonać wyboru zamawianych towarów, wyboru spośród dostępnych w sklepie sposobu dostawy i płatności. Konieczne jest również zapoznanie się z niniejszym regulaminem i zgoda na jego postanowienia. Potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia następuje po jego złożeniu przez wysłanie wiadomości poczty elektronicznej do Nabywcy. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży-kupna za zawartą.
 6. Do przesyłki zawierającej towar dołączane są – zgodnie z wyborem Nabywcy – paragon fiskalny lub faktura.
 7. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia lub jego części Sprzedawca zawiadomi o tym fakcie Nabywcę najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia telefonicznie lub wysyłając powiadomienie na podany przez Nabywcę adres poczty elektronicznej. Sprzedawca gwarantuje zwrot wpłaconych na poczet tego zamówienia środków pieniężnych na podane przez Nabywcę konto bankowe lub przekazem gotówkowym na adres Nabywcy. Zwrot jest realizowany w ciągu 7 dni roboczych od momentu skutecznego zawiadomienia Nabywcy.
 8. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, Sprzedawca anuluje zamówienie, o czym Nabywca zostanie poinformowany telefoniczne lub przez wysłanie wiadomości na podany przez niego adres poczty elektronicznej.
 9. W celu zabezpieczenia procesu składania zamówień przez internet stosujemy zabezpieczenie komunikacji między serwerem Sprzedawcy a urządzeniem końcowym Nabywcy w formie certyfikatu SLL, gwarantującego szyfrowanie przesyłanych danych 256-bitowym kluczem. Hosting Sprzedawcy na podstawie stosownej umowy prowadzi firma AZ.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie.
Zmiany w zamówieniach
 1. Nabywca ma prawo dokonywać zmian w zamówieniach lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian jest możliwe przez kontakt z infolinią telefoniczną Wydawnictwa – tel. (+48) 71 325 92 89 – lub za pomocą poczty elektronicznej – biuro@wydawnictwo-apis.pl.
Ceny towarów i system rabatowy
 1. Ceny towarów podawane na stronie internetowej Sprzedawcy oraz w materiałach drukowanych są zawsze cenami brutto wyrażonymi w polskiej walucie PLN (zawierającymi wliczony podatek VAT) i nie obejmują kosztów przesyłki towarów podanych w cenniku dostaw (por. dział Koszty przesyłki).
 2. W trakcie składania zamówienia jego koszt obliczany jest na podstawie opublikowanych na stronie internetowej cen jednostkowych brutto zamawianych towarów.
 3. Na podstawie wartości danego zamówienia brutto ustalany jest automatycznie rabat obowiązujący dla tego zamówienia według następujących progów:
  1. zamówienia o wartości od 100 PLN – rabat 5%;
  2. zamówienia o wartości od 200 PLN – rabat 10%;
  3. zamówienia o wartości od 500 PLN – rabat 15%;
  4. zamówienia o wartości od 1000 PLN – rabat 20%.
 4. Niezależnie od rabatów przyznawanych automatycznie Sprzedawca może udostępnić Nabywcy kod rabatowy umożliwiający uzyskanie przez Nabywcę rabatu gwarantowanego dla zamówień o dowolnej wartości. W takim przypadku stosuje się rabat w wysokości korzystniejszej dla Nabywcy.
 5. Naliczony rabat stosuje się do ceny jednostkowej towaru i zaokrągla się matematycznie do pełnych groszy.
Koszty przesyłki
 1. Koszty przesyłki towarów są doliczane na podstawie cennika będącego załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 2. Zmiany kosztów przesyłki są uzależnione od zmian wprowadzanych przez operatorów pocztowych i nie wymagają zmiany treści niniejszego regulaminu.
Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia
 1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  1. płatność przy odbiorze (wyłącznie w przypadku realizacji przesyłki przez Pocztę Polską), realizacja zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zakończeniu procesu składania zamówienia;
  2. przelew bankowy – realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Czas realizacji zamówienia i przesyłka towaru
 1. Czas przygotowania zamówienia do przesyłki wynosi od momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia maksymalnie 24 godziny (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy, czyli soboty, niedziele i święta urzędowe). W tym terminie Sprzedawca gwarantuje przekazanie przesyłki do operatora pocztowego. W przypadku jakichkolwiek opóźnień, spowodowanych czynnikami niezależnymi od Sprzedawcy, Nabywca zostanie powiadomiony o zaistniałym fakcie pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Sprzedawca w celu dostarczenia zamówionego przez Nabywcę towaru powierza zabezpieczony i odpowiednio opakowany towar następującym firmom pocztowym:
  1. Poczta Polska SA z siedzibą w Warszawie (na podstawie umowy o korzystanie z usług pocztowych z dnia 23 marca 2006 r. i aneksu nr 5 z dnia 3 lipca 2013 r.);
  2. Inpost Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (na podstawie umowy o świadczenie usługi „Paczkomaty – InPost” z dnia 1 maja 2018 r.).
 3. Wybór firmy pocztowej i sposobu doręczenia przesyłki leży w gestii Nabywcy i dokonuje się w trakcie składania zamówienia.
 4. Dane osobowe Nabywcy przekazywane są firmom pocztowym w postaci elektronicznej i chronione są stosownymi zabezpieczeniami, zagwarantowanymi przez te firmy pocztowe.
 5. W przypadku doręczenia przez operatora pocztowego przesyłki uszkodzonej, Nabywca ma prawo odmówić jej przyjęcia. W tym przypadku Nabywca proszony jest o określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia w obecności kuriera doręczającego oraz sporządzenie protokołu szkody.
Zwroty
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sprzedawca gwarantuje respektowanie tego prawa w terminie 30 dni, czyli w terminie przedłużonym w stosunku do ustawowego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nabywca powinien wysłać wraz ze zwracanym towarem na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna. Nabywca powinien postępować z towarem w sposób umożliwiający ewentualną konieczność jego późniejszego zwrotu. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu należności za zwrócony towar (dokładnie w wysokości wystawionego paragonu lub faktury) po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwracanego towaru najpóźniej w ciągu 14 dni na wskazane przez Nabywcę konto bankowe lub przekazem gotówkowym na adres Nabywcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zweryfikowania tożsamości osoby składającej polecenie zwrotu oraz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z podania błędnych danych adresowych lub numeru konta przez Nabywcę.
 4. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

 5. Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

Reklamacje
 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowanie sklepu Nabywca może zgłaszać pisemnie pod adresem biuro@wydawnictwo-apis.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 2. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte dwuletnią gwarancją. Nabywca ma prawo korzystać również z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Nabywcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Nabywca zgodnie z zasadami określonymi przez kodeks cywilny może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Nabywca powinien ustalić telefonicznie lub pocztą elektroniczną ze Sprzedawcą, czy odesłanie towaru jest konieczne. Można również bezpośrednio odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu oraz dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji.
 5. W przypadku zwrotu należności za reklamowany towar Sprzedawca dokona zwrotu środków najpóźniej w ciągu 14 dni po złożeniu zgłoszenia reklamacyjnego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe lub przekazem gotówkowym na adres Nabywcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zweryfikowania tożsamości osoby składającej polecenie zwrotu oraz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z podania błędnych danych adresowych lub numeru konta przez Nabywcę.
 6. W przypadku odesłania przez Nabywcę reklamowanego towaru, Sprzedawca zwraca Nabywcy koszt jego odesłania jako paczki ekonomicznej według cen urzędowych Poczty Polskiej.

 7. Pobierz wzór zgłoszenia reklamacyjnego

Bezpieczeństwo danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wydawnictwo APIS z siedzibą we Wrocławiu (kod pocztowy 51-116), ul. Teodora Parnickiego 16 lok. 3, reprezentowane przez właściciela Andrzeja Piotra Szyndrowskiego, wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (NIP 894-110-21-16, REGON 930751522). Numer telefonu stacjonarnego: (+48) 71 325 92 89, adres poczty elektronicznej: biuro@wydawnictwo-apis.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach (RODO, art. 6):
  1. sprzedaży produktów oferowanych przez Sprzedawcę – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy;
  2. marketingowych i wysyłki informacji handlowych drogą pocztową i elektroniczną – wyłącznie w przypadku, gdy Nabywca wyraził na to zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy i zgoda Nabywcy;
  3. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy.
 3. Składając zamówienie w sklepie Nabywca wyraża zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie klientów Wydawnictwa APIS oraz na ich przetwarzanie w celach realizacji zmówienia. Podanie danych osobowych przez Nabywcę jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Nabywca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 4. Realizacja zamówienia oraz ewentualne dochodzenie roszczeń związanych z umową odbywa się z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
 5. Dane osobowe są powierzane wyłącznie podmiotom świadczącym usługi dostawy produktów wymienionym w pkt. 24 niniejszego regulaminu oraz usługodawcy hostingowemu wymienionemu w pkt. 13 niniejszego regulaminu. Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych Nabywców innym podmiotom w celu ich przetwarzania lub wykorzystywania na potrzeby marketingowe. Jednocześnie Sprzedawca informuje, że Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji, poprawiania i żądania usunięcia. Aby wykorzystać powyższe uprawnienia, prosimy o kontakt telefoniczny z infolinią (+48) 71 325 92 89 lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem biuro@wydawnictwo-apis.pl.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 7. Dane osobowe nie są przechowywane w internetowym systemie sprzedaży, w związku z tym w sklepie internetowym Wydawnictwa APIS nie ma możliwości założenia konta Klienta. Wszystkie dane Klientów są przechowywane wyłącznie w systemach wewnętrznych Sprzedawcy, a dane przesyłane w trakcie składania zamówienia są po jego realizacji usuwane z serwera.
 8. Sprzedawca zarejestrował u Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiór danych o nazwie "wydawnictwo-apis.pl klienci" (nr księgi 152066) – informacja nieobowiązująca po wprowadzeniu rozporządzenia RODO.
Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres poczty elektronicznej Nabywcy oraz za usuwanie i blokowanie tych wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na urządzeniu teleinformatycznym Nabywcy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w skutek przekazania przez Nabywcę nieprawidłowych danych.
 2. Oprogramowanie strony internetowej i sklepu Sprzedawcy wykorzystuje technologię plików cookies (cookies sesji i cookies trwałych). Nabywca ma możliwość zablokowania mechanizmu wykorzystywania cookies, ale może to oznaczać, że niektóre funkcje sklepu nie będą działać poprawnie.
 3. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Nabywcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu. Ewentualne spory pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą zostaną poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, wymaganych m.in. dostosowaniem go do obowiązującego stanu prawnego. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie internetowej Sprzedawcy http://wydawnictwo-apis.pl/regulamin.
 5. W trakcie realizacji zamówienia obowiązuje regulamin zaakceptowany przez Nabywcę w momencie składania zamówienia lub nowy regulamin, jeśli Nabywca uzna jego postanowienia za korzystniejsze dla siebie i powiadomi o tym Sprzedawcę.
 6. Treść niniejszego regulaminu wchodzi w życie z dniem 24 lutego 2020 r. i obowiązuje do odwołania.

ZAŁĄCZNIK – KOSZTY PRZESYŁKI
 • Koszty przesyłki towarów są doliczane wyłącznie w przypadku zamówień o wartości niższej niż 100 PLN, liczonej przed udzieleniem rabatów za wartość zamówienia lub rabatów indywidualnych.
 • Koszt przesyłki do paczkomatów InPost z zapłatą za zamówienie przelewem z góry wynosi 9,80 PLN.
 • Koszt przesyłki Pocztex Kurier 48 z zapłatą za zamówienie przelewem z góry wynosi 10,00 PLN.
 • Koszt przesyłki Pocztex Kurier 48 z zapłatą przy odbiorze przesyłki wynosi 12,00 PLN.

Historia modyfikacji regulaminu
 • 24.04.2014 – brzmienie pierwotne
 • 04.08.2015 – zmiana godzin działania infolinii (pkt 5), obniżenie kosztów przesyłki (pkt 20)
 • 25.05.2018 – wykreślenie nieobowiązującej informacji EDG (pkt 1), uaktualnienie danych o umowie z firmą InPost (pkt 24b), dostosowanie do przepisów RODO (pkt. 4f, 8, 38–45), przenumerowanie pkt. 46–51, zmiana daty w pkt. 51
 • 10.08.2019 – zmiana brzmienia pkt. 20 (uaktualnienie cen kosztów przesyłki), zmiana daty w pkt. 51
 • 24.02.2020 – zmiana brzmienia pkt. 20 i 21, umieszczenie załącznika do regulaminu, zmiana daty w pkt. 51.
Wydawnictwo APIS ul. Teodora Parnickiego 16/3 51-116 Wrocław tel./fax (+48) 71 325 92 89
Numer konta bankowego: 47 1140 2004 0000 3502 3042 8883 (mBank)