ZWROTY I REKLAMACJE

WYCIĄG Z REGULAMINU SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ:

Zwroty
 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta Nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty odebrania przesyłki. Sprzedawca gwarantuje respektowanie tego prawa w terminie 30 dni, czyli w terminie przedłużonym w stosunku do ustawowego. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Nabywca powinien wysłać wraz ze zwracanym towarem na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu.
 2. Zwracane towary muszą być kompletne i w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna. Nabywca powinien postępować z towarem w sposób umożliwiający ewentualną konieczność jego późniejszego zwrotu. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 3. Sprzedawca dokona zwrotu należności za zwrócony towar (dokładnie w wysokości wystawionego paragonu lub faktury) po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy i zwracanego towaru najpóźniej w ciągu 14 dni na wskazane przez Nabywcę konto bankowe lub przekazem gotówkowym na adres Nabywcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zweryfikowania tożsamości osoby składającej polecenie zwrotu oraz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z podania błędnych danych adresowych lub numeru konta przez Nabywcę.
 4. Nabywca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru Sprzedawcy.

 5. Pobierz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
  Przeczytaj pełną treść Regulaminu sprzedaży wysyłkowej

Reklamacje
 1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowanie sklepu Nabywca może zgłaszać pisemnie pod adresem biuro@wydawnictwo-apis.pl. W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.
 2. Wszystkie towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte dwuletnią gwarancją. Nabywca ma prawo korzystać również z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi.
 3. Sprzedawca jest zobowiązany do wydania towaru bez wad. W przypadku stwierdzenia wady towaru Nabywcy przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Nabywca zgodnie z zasadami określonymi przez kodeks cywilny może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Nabywca powinien ustalić telefonicznie lub pocztą elektroniczną ze Sprzedawcą, czy odesłanie towaru jest konieczne. Można również bezpośrednio odesłać towar na adres Sprzedawcy podany w punkcie 1 niniejszego regulaminu oraz dołączyć dowód zakupu z opisem reklamacji.
 4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego, ustosunkuje się do złożonej reklamacji.
 5. W przypadku zwrotu należności za reklamowany towar Sprzedawca dokona zwrotu środków najpóźniej w ciągu 14 dni po złożeniu zgłoszenia reklamacyjnego na wskazane przez Nabywcę konto bankowe lub przekazem gotówkowym na adres Nabywcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zweryfikowania tożsamości osoby składającej polecenie zwrotu oraz nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z podania błędnych danych adresowych lub numeru konta przez Nabywcę.
 6. W przypadku odesłania przez Nabywcę reklamowanego towaru, Sprzedawca zwraca Nabywcy koszt jego odesłania jako paczki ekonomicznej według cen urzędowych Poczty Polskiej.

 7. Pobierz wzór zgłoszenia reklamacyjnego
  Przeczytaj pełną treść Regulaminu sprzedaży wysyłkowej

Wydawnictwo APIS ul. Teodora Parnickiego 16/3 51-116 Wrocław tel./fax (+48) 71 325 92 89
Numer konta bankowego: 47 1140 2004 0000 3502 3042 8883 (mBank)